Όροι Χρήσης & Πολιτική Aπορρήτου

oroixrisis

Όροι Χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας!

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτήν την σελίδα καθώς περιέχει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας Worklab.gr.
Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται τη συναίνεση και αποδοχή σας προς τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους Όρους Χρήσης συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Απορρήτου.
Οι παρόντες όροι χρήσης καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει η Worklab.gr. Η παραμονή του χρήστη / επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.
Σε περίπτωση που ο χρήστης / επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τηρεί τις προδιαγραφές που απαιτούνται παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση της Worklab.gr

Ταυτότητα

Σκοπός της ιστοσελίδας Worklab.gr είναι να αποτελέσει σημείο συνάντησης υποψηφίων που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας με εργοδότες που αναζητούν προσωπικό, συνεπώς κάθε είδους επικοινωνία που αναπτύσσεται μέσω ή εξαιτίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας πρέπει να κινείται στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Γενικοί όροι χρήσης

Η Worklab.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες πλήθος υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, διαφημίσεων παντός είδους/τύπου, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας και υπηρεσιών αναζήτησης εργασίας. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην worklab.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της worklab.gr αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών της worklab.gr παρέχεται «όπως έχει» και η worklab.gr ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης/αποστολής δεδομένων των χρηστών καθώς και την οποιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση της worklab.gr.

Η χρήση της worklab.gr διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού – Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της worklab.gr.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών της worklab.gr, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής της worklab.gr, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην worklab.gr, διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση.

Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της worklab.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της worklab.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Έκτος από τα έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από κάποιο χρήστη και για τα οποία ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενό τους, η ιστοσελίδα και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί της ιστοσελίδας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Worklab.gr ή των νόμιμων αδειούχων τους.

Αποποίηση και Περιορισμοί Ευθύνης

Η ιστοσελίδα worklab.gr δεν ελέγχει ούτε εποπτεύει το ιστορικό, την συμπεριφορά, την καταλληλόλητα, την φερεγγυότητα ή την αξιοπιστία των χρηστών /επισκεπτών και ούτε αναθεωρεί ή ελέγχει το περιεχόμενο των εγγράφων που αποστέλλουν οι χρήστες / επισκέπτες μέσω της ιστοσελίδας.

Αν πληροφορηθεί η worklab.gr ότι κάποιο έγγραφο ή κάποια ενέργεια φέρεται να μην συνάδει με τους όρους χρήσης, τότε η worklab.gr δύναται να ερευνήσει την καταγγελία και να αποφασίσει με καλή πίστη και στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αν θα πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον του χρήστη / επισκέπτη ή σχετικά με το έγγραφο που έχει αποσταλεί μέσω της ιστοσελίδας.

Η worklab.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές της ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της worklab.gr ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της worklab.gr καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

Δεσμοί (links) προς λοιπούς ιστότοπους

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει η worklab.gr είναι πιθανό να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ή μέσα από τις αναρτημένες διαφημίσεις ή διαφημιστικά banner σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν πλήρη ευθύνη για το σύννομο, την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών. Οι χρήστες / επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει από τη χρήση τους. Επιπλέον οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Πολιτική απορρήτου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα στοιχεία τα οποία συλλέγουμε αποτελούνται από αυτά τα οποία ο χρήστης αυτοβούλως θέτει στη διάθεση της worklab.gr όταν εγγράφεται στο Newsletter, όταν αποστέλλει βιογραφικό σημείωμα σε εργοδότες που έχουν αναρτημένες αγγελίες στην ιστοσελίδα και από αυτά που συλλέγουμε κατά την περιήγησή και χρήση των υπηρεσιών μας, όπως είναι η IP διεύθυνση και η χρησιμοποίηση cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη.

Ο χρήστης συναινεί ότι η εταιρία δύναται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά πάντα με γνώμονα την προστασία του με τρόπο νόμιμο και στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, για τους σκοπούς τους οποίους τα υπέβαλλε αυτός στο worklab.gr καθώς και με τα αναφερόμενα στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας.

Η χρήση των προσωπικών δεδομένων στοχεύει:

  • Στην ενημέρωση αναφορικά με νέες θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται.
  • Στην αποστολή ενημερώσεων και πληροφορίων που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα του χρήστη / επισκέπτη.
  • Στην ενημέρωση νέων υπηρεσιών, προσφορών ή προϊόντων της worklab.gr.
  • Στην ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας με σκοπό την βελτίωση του περιεχομένου της, της συγκρότησης και διάταξης αυτής και των υπηρεσιών της.
  • Κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2016 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του (πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή του καθώς και με τις επισκέψεις του, και τη δραστηριότητά του, σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων [της δικής του διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής του θέσης, του είδους και της έκδοσης του πλοηγού του, του λειτουργικού του συστήματος, της πηγής παραπομπής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που ανέγνωσε και των διαδρόμων πλοήγησης στον ιστότοπό ή σε συνδεόμενες εφαρμογές], τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της worklab.gr από την επίσκεψη του χρήστη.

Καθώς η προστασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών / επισκεπτών της ιστοσελίδας worklab.gr αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας, η worklab.gr δεν διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό έκτος από αυτούς που κατηγορηματικά αναφέρονται στην συγκεκριμένη σελίδα και δεσμεύεται να μη τα διαθέτει σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες).

Πολιτική Cookies

Κατά την πλοήγηση στην worklab.gr, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική για τα Cookies. Αν δεν συμφωνείτε με αυτή τη χρήση των cookies, θα πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις του browser σας αναλόγως ή να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την πλοήγησή σας στον δικτυακό μας τόπο.

Τα cookies είναι αρχεία ή κομμάτια των πληροφοριών που μπορούν να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας (ή άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet), όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Κάθε cookie περιέχει (συνήθως) το όνομα της ιστοσελίδας από την οποία προήλθε, τη “διάρκεια ζωής” του (δηλ. πόσο καιρό θα παραμείνει στη συσκευή σας), και μια τιμή, η οποία είναι συνήθως ένας τυχαίος μοναδικός αριθμός.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο λειτουργική και ευκολόχρηστη καθώς και για να προσαρμόσουμε τα προϊόντα μας σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών / επισκεπτών. Παρακολουθώντας την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, τα cookies μας βοηθούν στην χάραξη μελλοντικών δραστηριοτήτων. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέξουμε ανώνυμα, συγκεντρωτικά, στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε το τρόπο με τον οποίο οι χρήστες/επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, ενώ μας βοηθάνε να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε μόνο από αυτές τις πληροφορίες.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Εφαρμοστέα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Η χρήση της ιστοσελίδας worklab.gr διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαικού και Διεθνούς Δικαίου, οι οποίες λειτουργούν δεσμευτικά για τον χρήστη/επισκέπτη, καθώς και για την worklab.gr. Η εταιρία σέβεται το σύνολο των ανωτέρω κανόνων δικαίου της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς έννομης τάξης καθώς και το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού και πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του χρήστη στα πλαίσια που ορίζει το Σύνταγμα της Ελλάδος. Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με τα παραπάνω είναι τα καθ’ ύλην δικαστήρια της Αθήνας.

Για να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-9324718 ή στο info@worklab.gr